Menu

Obchodné podmienky

 

Obchodní podmínky

OBECNÉ

Kupující (zákazník) odesláním objednávky potvrzuje, že je seznámen s uvedenými obchodními podmínkami. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí uvedenými obchodními podmínkami. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

Nabízíme Vám možnost pohodlného on-line nákupu přímo z pohodlí Vašeho domova. Náš Eshop je otevřen 24 hodin denně pro elektronické objednávání a po domluvě je možný osobní odběr na naší adrese. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku přímo v našem Eshopu, e-mailu nebo písemně na naší adrese. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce. Rozměry, barva a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných médiích jsou údaji vycházejícími z údajů výrobců a dodavatelů. Zavazujeme se, že svým odběratelům dodáváme jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech kromě prvotního automatického potvrzení objednávky emailem, si prodávající pro vznik smlouvy vyhrazuje právo pro potvrzení objednávky telefonicky a uhrazení finanční zálohy kupujícím. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzů zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme iv případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

Odstoupení od smlouvy

1. Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do čtrnácti kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle č.102 / 2014 Sb ..
2. Pokud prodávající splnil informační povinnosti podle č.102 / 2014 Sb. dodatečně, spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy do čtrnácti pracovních dnů ode dne, kdy prodávající dodatečně splnil informační povinnosti, nejpozději však do tří měsíců od převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby.
3. Pokud prodávající nesplní informační povinnosti podle č.102 / 2014 Sb. ani dodatečně, spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy do tří měsíců od převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby.
4. Odstoupením spotřebitele od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Prodávající je povinen a) převzít zboží zpět nebo nepokračovat v poskytování služby, b) vrátit spotřebiteli nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za zboží nebo za službu nebo zálohu, který spotřebitel uhradil za zboží nebo za službu včetně nákladů, které spotřebitel vynaložil v souvislosti s objednáním zboží nebo služby. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel pouze v tom případě, že výrobek plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný.
5. Pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou jinak, spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

a) poskytování služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle odstavců 1 až 3

b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit

c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele nebo zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit, nebo zboží, které rychle podléhá zkáze

d) prodej audiovizuálního díla, zvukového záznamu nebo zvukově obrazového záznamu uměleckého výkonu nebo multimediálního díla, které spotřebitel rozbalil

e) prodej novin, časopisů a periodického tisku

f) loterie a jiné podobné hry

6. Pokud prodávající poskytl spotřebiteli půjčku na koupi zboží nebo na poskytnutí služby nebo pokud takovou půjčku poskytla spotřebiteli třetí osoba na základě smlouvy s prodávajícím, odstoupením od smlouvy o prodeji se od počátku ruší i smlouva o poskytnutí půjčky. Právo na vydání bezdůvodného obohacení není tím dotčeno.

výměna zboží

V případě výměny nám zašlete zboží s dokladem o nákupu (faktura) nebo s číslem faktury zpět na adresu Szat Akvarium Slovakia s.r.o. Nábrežná 38, Nové Zámky, 94002.

Zboží nezasílejte na dobírku. V případě zaslání zboží na dobírku nedojde k jeho převzetí. Zboží zasílá kupující na naši adresu na vlastní náklady. Pro co nejrychlejší vyřízení výměny zboží doporučujeme na faktuře označit měněnou / vrácenou položku

Nové zboží si rezervujete vytvořením nové objednávky (do poznámky je třeba uvést slovo "výměna"). Jakmile k nám balík od Vás dorazí, bude přednostně vybaven, cena vráceného zboží bude odečtena a následně Vám bude odeslána nová zásilka.

Kupující je povinen vrátit zboží v neporušeném stavu a hodnotě, v jaké zboží převzal, včetně kompletního příslušenství, pokud je možné, v původním obalu.

Zboží je třeba zaslat spolu s dokladem o nákupu.
Zboží nezasílejte na dobírku. V případě zaslání zboží na dobírku nedojde k jeho převzetí.
Při zasílání zboží neručíme za případnou ztrátu zboží na cestě k nám - je povinností zákazníka zboží zabalit tak, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození.
V případě osobního doručení zboží je třeba dohodnout si termín doručení.
reklamace

(1) Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o podmínkách a způsobu reklamace, včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav. Reklamační řád musí být na viditelném místě dostupném spotřebiteli.
(2) Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese skladu, v níž musí být během provozní doby přítomen zaměstnanec pověřený vyřizováním reklamací.
(3) Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo jiná povinná osoba určená k opravě je povinen vyřídit reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení chyby. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající je povinen, pokud reklamaci neuzná do tří pracovních dnů, výrobek zaslat na vlastní náklady na odborné posouzení. Prodávající je povinen na požádání orgánu dozoru prokázat zaslání nebo výsledky odborného posouzení.
(4) Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat spotřebiteli potvrzení.
(5) Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace.
(6) Prodávající je povinen vést evidenci o reklamacích a předložit ji na požádání orgánu dozoru k nahlédnutí. Evidence o reklamaci musí obsahovat údaje o datu uplatnění reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace.
(7) Povinnosti uvedené v odstavci 4 se vztahují i ​​na osobu, která je určena k provádění opravy.

Reklamace si zákazník uplatňuje posláním nebo osobním doručením výrobku do skladu firmy prodávajícího. Náklady na poštovné, dopravu reklamovaného výrobku do skladu firmy prodávajícího nese zákazník.
Náklady na zpětné zaslání nebo doručení reklamovaného výrobku hradí prodávající.

POSTUP PŘI posílaných REKLAMACÍ

Případné reklamace je třeba doručit osobně po domluvě, kurýrem nebo poštou bez dobírky na adresu:

Szat Akvarium Slovakia s.r.o.

Nábrežná 38

Nové Zámky 94002

slovenská republika

Zboží musí vyhovovat následujícím podmínkám:

Zboží musí být kompletní.
Zboží je třeba zaslat spolu s dokladem o nákupu.
Zboží nezasílejte na dobírku. V případě zaslání zboží na dobírku nedojde k jeho převzetí.
Při zasílání zboží neručíme za případnou ztrátu zboží na cestě k nám - je povinností zákazníka zboží zabalit tak, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození.

Alternativní způsob řešení sporů

Ve smyslu zákona č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů platného od 1.2.2016 spotřebitel má právo obrátit se na systém alternativního řešení sporů (dále jen ARS). Bližší informace o ARS najdete na stránce Ministerstva hospodářství SR http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s jakož i seznam subjektů řešení ARS http://www.economy.gov.sk / seznam-subjektů-alternativního-esení-spotřebitelských-sporů / 146987s

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Společnost Szat Akvarium Slovakia s.r.o. Nábrežná 38 Nové Zámky 94002 (IČ: 52128610) je společnost zabývající se prodejem zboží prostřednictvím internetového obchodu, která na příjem a odeslání objednávek své zákazníky potřebuje jejich základní osobní údaje.

Veškeré osobní údaje našich zákazníků poskytované naší společnosti jsou pro nás důležité a proto ochrana těchto osobních údajů a ochrana soukromí našich zákazníků je pro nás samozřejmá. Osobní údaje zpracováváme a chráníme v souladu s platnými právními předpisy Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), jakož i zákonem č. 18/2018 CFU o Ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Nový zákon upravuje a doplňuje původní zákon o ochraně osobních údajů a zohledňuje požadavky nařízení GDPR - General Data Protection Regulation. Účinnost nabývá 25. května 2018.

GDPR považuje za osobní údaj takové informace, kterými lze identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobním údajům rozumíme jméno, příjmení, číslo občanského průkazu, e-mail, telefonní číslo, jakož i pseudononymizované údaje, u kterých existuje možnost identifikace osoby prostřednictvím třetích osob. Osobním údajům je i fotografie, otisk prstu, nahrávka hlasu, číslo bankovního účtu a lokalizační údaje GPS. Nový zákon rozšiřuje okruh osobních údajů o nové typy údajů jako IP adresa nebo cookies.

Nový zákon zpřísňuje důležitost souhlasu se zpracováním osobních údajů, který musí být konkrétní, svobodný, informovaný a jednoznačný. Tímto Vás prosíme, abyste si dané podmínky poskytnutí svých osobních údajů dobře přečetli a seznámili se s nimi, protože Vaše osobní údaje chceme získat zákonně, dobrovolně, svobodně, informovaně, konkrétně a jednoznačně.

Chceme však, abyste věděli, že plně souhlasíme s politikou GDPR a ochranu Vašeho soukromí bereme seriózní a vážně.

Vaše osobní údaje slouží výhradně na:

zpracování přijaté objednávky
zpracování přijaté platby
expedování vámi objednaného zboží
zaslání oznámení o stavu vaší objednávky
vrácení zboží resp. vrácení kupní částky
vybavení reklamace

Základní pojmy ohledně ochrany osobních údajů

"Osobní údaje" veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "dotčená osoba"); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či více prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální , ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby;
"Zpracování" je operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, například získávání, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, poskytování přenosem, šířením nebo poskytování jiným způsobem, přeskupování nebo kombinování, omezení, vymazání nebo likvidace, bez ohledu na to, zda se provádějí automatizovanými nebo neautomatickými prostředky;
"Profilování" je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, které sestává z použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, především analýzy nebo předvídání aspektů dotčené fyzické osoby souvisejících s výkonností v práci, majetkovými poměry, zdravím, osobními preferencemi, zájmy, spolehlivostí, chováním, polohou nebo pohybem;
"Pseudonymizácia" je zpracovávání osobních údajů takovým způsobem, aby osobní údaje již nebylo možné přiřadit konkrétní dotyčné osobě bez použití dodatečných informací, pokud se takové dodatečné informace uchovávají odděleně a vztahují se na netechnické a organizační opatření s cílem zajistit, aby osobní údaje nebyly přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;
"Informační systém" jakýkoli uspořádaný soubor osobních údajů, které jsou přístupné podle určených kritérií, bez ohledu na to, zda jde o systém centralizovaný, decentralizovaný nebo distribuován a funkčním nebo geografickém základě;
"Provozovatelem" fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; v případě, že se účely a prostředky tohoto zpracování stanovují v právu Unie nebo v právu členského státu, možná provozovatele nebo konkrétní kritéria pro jeho určení určit v právu Unie nebo v právu členského státu;
"Zprostředkovatelem" fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;
"Příjemcem" fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému se osobní údaje poskytují bez ohledu na to, zda je třetí stranou. Orgány veřejné moci, které mohou přijmout osobní údaje 4.5.2016 L 119/33 Úřední věstník Evropské unie CS v rámci konkrétního zjišťování v souladu s právem unie nebo právem členského státu, se však nepovažují za příjemce; zpracovávání uvedených údajů uvedenými veřejnými orgány se uskutečňuje v souladu s platnými pravidly ochrany údajů podle účelů zpracování;
"Třetí strana" fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt než dotyčná osoba, provozovatel, zprostředkovatel a osoby, které jsou na základě přímého pověření správce nebo zpracovatele pověřené zpracováním osobních údajů; 11. "souhlas dotčené osoby" je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle dotčené osoby, kterým formou prohlášení nebo jednoznačného potvrzujícího úkonu vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jí týká;
"Porušení ochrany osobních údajů" je porušení bezpečnosti, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému poskytnutí osobních údajů, které se přenášejí, uchovávají nebo jinak zpracovávají, nebo neoprávněný přístup k nim;
"Údaje týkající se zdraví" jsou osobní údaje týkající se fyzického nebo duševního zdraví fyzické osoby, včetně údajů o poskytování služeb zdravotní péče, kterými se odhalují informace o jejím zdravotním stavu;
"Hlavní provozovna" je:
pokud jde o provozovatele s provozovnami ve více než jednom členském státě, místo jeho centrální správy v Unii s výjimkou případu, kdy se rozhodnutí o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů přijímají v jiné provozovně provozovatele v Unii a tato jiná provoz má pravomoc prosadit provedení takových rozhodnutí , přičemž v takovém případě se za hlavní provozovnu považuje provozovnu, která taková rozhodnutí přijala;
pokud jde o zprostředkovatele s provozovnami ve více než jednom členském státě, místo jeho centrální správy v Unii, nebo pokud zprostředkovatel nemá centrální správu v Unii provozovnu zprostředkovatele v Unii, v níž se v kontextu činností provozovny zprostředkovatele uskutečňují hlavní zpractelské činnosti, a to v rozsahu, v jakém se na zprostředkovatele vztahují zvláštní povinnosti podle tohoto nařízení;
"Zástupcem" fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, kterou provozovatel nebo zprostředkovatel písemně určil a která ho zastupuje, pokud jde o jeho povinnosti podle tohoto nařízení;
"Podnikem" fyzická nebo právnická osoba vykonávající hospodářskou činnost bez ohledu na její právní formu včetně partnerství nebo sdružení, která běžně vykonávají hospodářskou činnost;
"Skupina podniků" je řídící podnik a jím řízené podniky;
"Závazná vnitropodnikové pravidla" je politika ochrany osobních údajů, kterou dodržuje správce nebo zpracovatel usazen na území členského státu za účelem přenosu nebo souborů předávání osobních údajů provozovateli nebo zprostředkovateli v jedné nebo více třetích zemích v rámci skupiny podniků nebo podniků zapojených do společné hospodářské činnosti;
"Dohlížitel" je nezávislý orgán veřejné moci zřízený státem
"Dotyčný kontrolní orgán" je kontrolní orgán, kterého se zpracování osobních údajů týká, protože:
provozovatel nebo zprostředkovatel je nasazený na území členského státu tohoto kontrolního orgánu;
dotčené osoby pobývající v členském státě tohoto kontrolního orgánu jsou podstatně ovlivněny nebo budou pravděpodobně podstatně ovlivněny zpracováním; nebo
stížnost podala na tento kontrolní orgán;
"Přeshraniční zpracování" je buď:
zpracování osobních údajů, které se uskutečňuje v Unii v kontextu činností provozoven provozovatele nebo zprostředkovatele ve více než jednom členském státě, přičemž správce nebo zpracovatel jsou usazeni ve více než jednom členském státě; nebo
zpracování osobních údajů, které se uskutečňuje v Unii kontextu činností jediné provozovny správce nebo zpracovatele v Unii, ale které podstatně ovlivňuje nebo pravděpodobně podstatně ovlivní dotčené osoby ve více než jednom členském státě;
"Relevantní a odůvodněná námitka" je námitka proti návrhu rozhodnutí, zda došlo k porušení tohoto nařízení, nebo zda je plánované opatření ve vztahu k provozovateli nebo zprostředkovateli v souladu s tímto nařízením, které musí jasně prokázat závažnost rizik, která představuje návrh rozhodnutí, pokud jde o základní práva a svobody dotčených osob a případně volný pohyb osobních údajů v rámci Unie;
"Mezinárodní organizace" je organizace a její podřízené subjekty, které se řídí mezinárodním právem veřejným, nebo jakýkoli jiný subjekt, který byl zřízen dohodou mezi dvěma nebo více zeměmi nebo na základě takové dohody.

Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje musí být:

zpracovávány zákonným způsobem, spravedlivě a transparentně ve vztahu k dotyčné osobě ( "zákonnost, spravedlnost a transparentnost");
získávané na konkrétní určené, výslovně uvedené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který není slučitelný s těmito účely; další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či statistické účely;
přiměřené, relevantní a omezené na rozsah, který je nezbytný vzhledem k účelům, pro které se zpracovávají ( "minimalizace údajů");
správně a podle potřeby aktualizována; musí být přijata všechna nezbytná opatření, aby se zajistilo, že se osobní údaje, které jsou nesprávné z hlediska účelů, pro které se zpracovávají, neprodleně vymazány nebo opraveny ( "správnost"); 4.5.2016 L 119/35 Úřední věstník Evropské unie CS (1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 (Ú. v. L 241, 17.9.2015, s. 1).
uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci dotčených osob nejvíce, dokud je to nutné pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány; osobní údaje se uchovávají déle, pokud budou zpracovávány výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely za předpokladu přijetí vhodných technických a organizačních opatření požadovaných tímto nařízením na ochranu práv a svobod dotčených osob ( "minimalizace uchovávání ");
zpracovávány způsobem, který zaručuje dostatečnou bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to prostřednictvím odpovídajících technických nebo organizačních opatření ( "integrita a důvěrnost").

Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího

Kupující je povinen uvádět při nákupu zboží a registrací uživatelského účtu pouze pravdivé, aktuální a přesné údaje. Registrovaný zákazník je povinen o změně těchto údajů neprodleně informovat prodávajícího.
Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu.
Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu.
Osobní údaje kupujícího uvedené během registrace uživatelského účtu do obchodu jsou chráněny zákonem č. 122/2013 Sb., O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zpracovávány prodávajícím výhradně pro realizaci objednávek a pro marketingové účely.
Kupující si může kdykoliv zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části Můj obchod → ​​Vaše adresy nebo Vaše osobní údaje.
Pro poskytnutí služeb eshopu, potřebuje prodávající znát určité osobní údaje kupujícího. Prodávající respektuje soukromí kupujícího, proto se snaží množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější. Všechny údaje jsou chráněny před zneužitím. Práce prodávajícího s osobními daty plně podléhá zákonným normám a Zákonu o ochraně osobních údajů.
Veškeré údaje o nákupech, reklamacích a dalších činnostech kupujícího v eshopu prodávajícího mají důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji. Jakékoliv údaje, které prodávající získá, chrání před zneužitím, neposkytuje je žádné třetí osobě kromě společností zajišťujících spediční služby a platební styk, které obdrží pouze nezbytné minimum informací nezbytných pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky. Veškeré údaje slouží pouze ke kvalitnímu poskytování služeb prodávajícího.

Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích a zpracovával je ve všech svých informačních systémech týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích.
Kupující uděluje prodávajícímu souhlas podle předchozího bodu těchto reklamačních a obchodních podmínek na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.
Prodávající prohlašuje, že pro jiné účely než je uvedeno v těchto obchodních a reklamačních podmínkách bude získávat osobní údaje vždy zvlášť na základě souhlasu kupujícího a zároveň zajistí, aby tyto osobní údaje zpracovávány a využívali výhradně způsobem, který odpovídá účelu pro který byly shromážděny a nebude jejich sdružovat s osobními údaji, které byly získány za účelem plnění kupní smlouvy.
Při vytvoření uživatelského účtu kupující vyjadřuje souhlas s tím, že jeho jméno a e-mail bude prodávající využívat k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu může kupující najít návod, jak jednoduše zakázat prodávajícímu zasílání těchto reklamních e-mailů a newsletterů.
Kupující má právo kdykoliv písemně zaslat prodávajícímu: změny nebo doplnění osobních údajů a také žádost o likvidaci osobních údajů, které byly prodávajícímu poskytnuty.
Kupující používáním internetového obchodu prodávajícího souhlasí s výše uvedenými pravidly a se shromažďováním a používáním osobních údajů.
Zákazník má právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Hraniční 12, 820 07 Bratislava (www.dataprotection.gov.sk), pokud se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s GDPR.

Bezpečnost osobních údajů

Za bezpečnost osobních údajů zákazníků našeho internetového obchodu odpovídá provozovatel Szat Akvarium Slovakia s.r.o.

Provozovatel je povinen chránit osobní údaje zákazníků před jejich poškozením, zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným přístupem a zpřístupněním, poskytnutím nebo zveřejněním, jakož i před jakýmikoli jinými nedovolenými způsoby zpracování.

Provozovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, které zpracovává. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení zpracování osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25.5.2018.

Další ustanovení

Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) a internetové sítě (www), jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. Svou registrací v našem Eshopu zákazník souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými výše. Další vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

Szat Akvarium Slovakia s.r.o.

Nábrežná 38

Nové Zámky 94002

Slovensko

IČO: 52128610

DIČ: 2120900188

IČ DPH: SK2120900188

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra - oddíl: Sro, Vložka číslo: 47204 / N

Orgán dozoru: Slovenská obchodní inspekce (SOI), Inspektorát SOI pro Nitranský kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat